isenziblinked, blinking

  • 1

    -qhwanyaza
    Amy blinked when the bright lights came on UAmy waqhwanyaza xa izibane eziqaqambileyo zilayitwa