Ipolisi Yabucala

Le polisi yabucala yeyale webhusayithi ngokukhethekileyo ethi oxforddictionaries.com ("iWebhusayithi") needomeyni zayo ezingaphantsi yaye zilawula ukusebenzisa kwakho le Webhusayithi needomeyni zayo ezingaphantsi.

I-Oxford University Press ("i-OUP", "thina", "sonke" okanye "eyethu") izinikele ekukhuseleni ezabucala zakho kwi-intanethi. Le polisi yabucala icacisa indlela esiza kukwenza ngayo oku. Siza kuyihlola le polisi yabucala ngokwamagqabaza esiwafumanayo ngoko nceda uhlole uhlobo lwakutshanje. Ukuba unayo nayiphi imibuzo ephathelelele le polisi yabucala, nceda usiqhagamshele.

Ngokusebenzisa iWebhusayithi, uyazivuma izinto ezichazwe kule nkcazelo.


Luhlobo olunjani lwenkcazelo esiluqokelelayo yaye silusebenzisa njani?
Xa utyelela le Webhusayithi, i-OUP ingaqokelela inkcazelo neenkcukacha ezibandakanya inkcazelo yakho yobuqu. Inkcazelo eqokelelweyo iza kuquka inkcazelo enxulumene nokuziphatha kunye nokhangelo lwakho olwenze kwiWebhusayithi. Le nkcazelo isivumela senze uphando lwangaphakathi kumdla wabasebenzisi, iingingqi nokuziphatha ukuze siqonde ngakumbi, size kwelinye icala, sinikele inkcazelo engcono, iimveliso neenkonzo kuwe nabanye abathengisi.

Ukuba uyabhalisa njengomsebenzisi weWebhusayithi okanye ucela inkcazelo engakumbi malunga neWebhusayithi, siye sicele igama lakho, iadresi yeimayile, iadresi yokuposa, nenye inkcazelo ebalulekileyo yobuqu. Inkcazelo yobuqu enikelwa ngolu hlobo iye ifakwe kugcino lofikelelo lwethu lolawulo, lusingathwa yenye inkampani, nakugcino lwabathengi bethu be-OUP kunye/okanye kwizakhiwo zamaqabane ethu. Le nkcazelo iza kuhlaziywa xa usichazela ukuba senze naluphi utshintsho kuyo.

Ukuba ungumsebenzisi obhalisiweyo, inkcazelo yakho yobuqu iza kusetyenziselwa ukuze ibe sisiqinisekiso sokuba ungumsebenzisi obhalisiweyo kunye nokukuthumelela isiqulatho nosetyenziso olungavumelekanga kwiWebhusayithi.

Ukuba usayinela ukufumana amaphephandaba, siza kucela iadresi yakho yeimeyile negama lakho yaye le nkcazelo iya kongezwa kugcino lwethu lwabathengi.
Ukuba ufaka isiqulatho kwiWebhusayithi, singayibonisa iprofayile yakho (oko kukuthi, igama lakho nelizwe lakho) kwiWebhusayithi.

Singayisebenzisa le nkcazelo ekugcino lwethu ukukuthumelela ngokwe-elektroniki okanye ngenye indlela inkcazelo malunga nathi, amaqabane ethu, iimveliso neenkonzo zethu, kunye neemveliso neenkonzo zamaqabane ethu esicinga ukuba zingabangela umdla kuwe.

Siye sicele inkcazelo yakho yobuqu (enjengegama lakho, iadresi yeimeyile nezinye iinkcukacha zoqhagamshelwano) xa usiqhagamshelela ukusibuza ngolawulo lweakhawunti yomsebenzisi obhalisiweyo, iingxaki zobugcisa, ukugqabaza kwiWebhusayithi, okanye ukuba ufuna inkcazelo ngendlela yokusebenzisa iimveliso kunye/okanye iinkonzo ezikhoyo kwiWebhusayithi. Inkcazelo yobuqu efakwe nguwe kwiphepha elithi-"siqhagamshele" ayiyi kufakwa kugcino lwethu lwabathengi yaye siyicelela nje ukuze sikuphendule kumbuzo wakho. Ubalo ngokuphathelele iintlobo zemibuzo ethunyelwe kuthi kwiphepha elithi "siqhagamshele" lusenokuthelekiswa sithi ngokwendlela yalo ukuze siyiqwalasele ngokuphumelelayo iWebhusayithi size siphucule izinga lenkonzo.

Ukuba kwixesha elidlulileyo uye wacela inkcazelo okanye uye wabhalisa kwiWebhusayithi (yaye uye wayivala iakhawunti yakho yomsebenzisi) ibe awunqweneli ukuba sigcine inkcazelo malunga nawe, nceda usiqhagamsheleyaye siza kuzisusa iinkcukacha zakho kugcino lwethu lwabathengi. Kufuneka sigcine inkcazelo yabasebenzisi ababhalisiweyo bangoku ukuze sikunike ufikelelelo lwesiqulatho nosetyenziso oluvalelweyo olukwiWebhusayithi.

Ungasazisa ukuba akuvumi ukuqhagamshelwa ngokwalendlela ichaziweyo. Ukuba usebenzisa iadresi yeimeyile engaphezu kwenye ukuqhagamshelana nathi, nceda usazise ngeakhawunti yeimeyile nganye oyisebenzisayo.


Sabelana nini ngenkcazelo?
Asiyithengiseli mntu inkcazelo yakho yobuqu.

Inkcazelo yakho sabelana ngayo phakathi kwi-OUP. Sikwabelana ngenkcazelo yakho namaqabane ethu, abaniki layisenisi nabanikezeli beenkonzo, abasincedisa ekwenzeni iWebhusayithi ifumaneke kuwe (umz. abasingathi bethu).

Uninzi lwezinye iiwebhusayithi zineelinki zeWebhusayithi yethu. Ukuba utyelela nayiphi kwezo webhusayithi, bangayiqokelela inkcazelo. Iwebhusayithi ezinjalo asikwazi kuzilawula yaye azigutyungelwa yipolisi yabucala. Ezi webhusayithi zisenokuba neepolisi zabucala zazo ibe asikwazi kwamkela nayiphi imbopheleleko nokuphazanyiswa kwezo polisi. Nceda uhlole ezo polisi ngaphambi kokufaka nayiphi inkcazelo yobuqu kwezo webhusayithi.

Ukuba sikholelwa ukuba ukusebenzisa kwakho le Webhusayithi akukho mthethweni okanye kuyonzakalisa kwabanye, sinelungelo lokuyiveza inkcazelo yakho esiyifumene kwiWebhusayithi engawe kwabanye abantu ukuba kunyanzelekile senze njalo ngokoluvo lwethu ukuze sithintele, silungise okanye sithathe amanyathelo anxulumene noko kuziphatha.

Singayiveza okanye sabelane ngenkcazelo yakho yobuqu ukuze sithobele nayiphi imbopheleleko engokomthetho; ukuze sinyanzelise okanye senze izivumelwano okanye iilayisenisi nawe; okanye sikhusele amalungelo, izinto, okanye ukhuseleko lwe-OUP, abasebenzi bethu, amaqabane, abaniki beelayisenisi, abanikezeli ngeenkonzo, kunye/okanye abathengi bethu. Oku kuquka ukwabelana ngenkcazelo kunye nezinye iinkampani neentlangano ngeenjongo zokuzikhusela kurhwaphilizo nokunciphisa iingozi zamatyala.

Ukuba nayiphi inxalenye yenkampani yethu (kuquka nezo zingamaqabane ethu) ithengisiwe okanye iye yadibana nenye inkampani, iinkcukacha zakho zingavezwa kubacebisi bethu nakwabo banokuba ngabathengi nakubacebisi babo.


Ukusebenzisa iikuki
I-OUP isebenzisa "iikuki" nobunye ubugcisa obukwiWebhusayithi. Imimiselo nemiqathango elawula ukusetyenziswa kwee”kuki” ze-OUP nobugcisa obufana nobu kwiWebhusayithi ichazwe kwiPolisi yeKuki ye-OUP.  IPolisi Yekuki ivela ngesiNgesi. Nceda usiqhagamshele ukuba ungathanda ukuyifumana ngolunye ulwimi.

Ngokusebenzisa le Webhusayithi, uvuma uzibophelela kwimimiselo yePolisi yethu yeKuki.


Ukhuseleko
Enye yenkcazelo yakho yobuqu igcinwe kwiziko logcino elilawulwa yenye inkampani yethu esingathayo. Iziko logcino elilawulwa yenye inkampani yethu esingathayo ngokukhethekileyo yenzelwe ukuba ibe nokhuseleko lobuqu yaye kungena abantu abagunyazisiweyo kuphela, ababophelelekileyo ukuba bagcine yonke inkcazelo yethu iyimfihlo.

Ufikelelo kugcino lwethu lwabathengi lunikezelwa kuphela 'ngokolwazi oluyimfuneko'.

Inkcazelo esiyiqokelelayo kuwe ingadluliselwa, ize igcinwe, kwindawo ekude ekwiNgingqi yoQoqosho yaseYurophu. Isenokudluliselwa nangabasebenzi abasebenza ngaphandle kwe-EEA abasebenzela thina, amaqabane ethu okanye abanye babanikezeli nkonzo bethu. Noko ke, siye sathatha amanyathelo achazwe apha ngasentla ngokuthi sizame ukuphucula ukhuseleko lwenkcazelo yakho. Ngokusebenzisa le Webhusayithi, uyaluvuma olu dluliselo.


Ukuhlaziya Iinkcukacha Zakho
Ukuba nayiphi inkcazelo oye wayinikela kwi-OUP itshintshile umz. ukuba uye watshintsha iadresi yakho yeimeyile, nceda usichazele iinkcukacha ezichanileyo ngokuqhagamshelana nathi.


Utshintsho kwiPolisi yethu Yabucala
Sinelungelo lokwenza utshintsho kule polisi yabucala. Naluphi utshintsho esinokulwenza kule polisi yabucala luza kufakwa kweli phepha yaye, xa kuyimfuneko, uza kwaziswa ngeimeyile.


Ulwimi
Le polisi yabucala ibhalwe ngolwimi lwesiNgesi. Ukuba le polisi yabucala iguqulelwe kulo naluphi olunye ulwimi, uhlobo lwesiNgesi lulo olusebenzayo.


Umthetho Olawulayo
Uyavuma ukuba le polisi yabucala ilawulwa ngokukhethekileyo ngokuvumelana nemithetho yeenkundla zaseNgilani nezaseWales.