Inguqulelo ka active form in isiXhosa

active form

imo yentsusa yesenzi

inzululwazi geelwimi

 • 1

  imo yentsusa yesenzi
  The active form of "She was bitten by a snake" is "A snake bit her." Imo yentsusa ka"utyiwe" kwesi sivakalisi: "Utyiwe yinyoka" ithi "Inyoka imtyile."
  → Compare passive
  • describing a sentence in which the person, animal or thing doing the action is the subject of the sentence
  • ukuchaza isivakalisi apho umntu, isilwanyana okanye into eyenza isenzeko iyintloko yesivakalisi