isenzidonated, donating

  • 1

    -liza nga-
    -pha
    -nikela
    Please donate clothes and food to the children Nceda ulize ngempahla nokutya kubantwana