Inguqulelo ka preposition in isiXhosa

preposition

Ubizo-magama /prep-uh-zish-uhn/

isibizoPlural prepositions

inzululwazi geelwimi

  • 1

    • in English, a word used with a noun or pronoun to show place, position, time or means; examples are in, on and under. In isiXhosa the locative form, adverbs, and formatives such as nga- and na- are used instead
    • EsiNgesini, igama elisetyenziswa nesibizo okanye isimelabizo ukubonisa indawo, imeko, ixesha okanye indlela yokwenza into; imizekelo ngoo-phakathi, -phezulu no-ngaphantsi. EsiXhoseni kusetyenziswa iintlobo zezikhombisi, izichazi nezinye izakhi ezifana no-nga- no-na-