Amagama Athandwayo

  1. izichazi-magama
  2. imbalela
  3. iPasika
  4. isikhamiso
  5. ibanga

Igama loSuku