Isilumkiso Somthetho

Esi silumkiso somthetho senzelwe ngokukhethekileyo le webhusayithi ithi oxforddictionaries.com ("iWebhusayithi") needomeyni zayo ezingaphantsi yaye zilawula ukusebenzisa kwakho le Webhusayithi needomeyni zayo ezingaphantsi. Ngokusebenzisa le Webhusayithi, uyazivuma izinto ezichazwe kule nkcazelo.

Ungazifikelela iinxalenye ezithile zale Webhusayithi ngaphandle kokubhalisa okanye unikezele ngeenkcukacha zakho kwi-Oxford University Press ("OUP", "thina", "sonke" okanye "eyethu").

Njengoko inkcazelo ekwiWebhusayithi isenokungapheleleli, iphelelwe lixesha okanye ingachani yaye ingaquka ukungachani kubugcisa okanye iimpazamo ekutayipheni, i-OUP inelungelo lokuhlaziya iWebhusayithi ngokokubona kwethu. Ngoko, inkcazelo enjalo isenokutshintsha okanye ihlaziywe ngaphandle kokwaziswa.

Sinelungelo lokwenza utshintsho kwesi silumkiso somthetho. Naluphi utshintsho esinokulwenza kwesi silumkiso somthetho luza kufakwa kweli phepha ibe, xa kuyimfuneko, siza kwazisa ngeimeyile. Amanye amalungiselelo esi silumkiso somthetho angodlulwa zizilumkiso zomthetho ezichazwa ngomlomo okanye yimimiselo echazwe kumaphepha athile akwiWebhusayithi.


Amagama Omsebenzisi Neephaswedi

Apho ubhalise khona kwiWebhusayithi waze wanikwa igama lomsebenzisi nephaswedi, uyavuma ukuba awuyi kulinikezela komnye umntu igama lakho lomsebenzisi kunye/okanye iphaswedi. Ukuba kuye kwakho ukudizwa kwegama lakho lomsebenzisi kunye/okanye iphaswedi, uyavuma ukuba uza kusazisa kwakamsinya ngolo dizo ukuze i-OUP ithathe amanyathelo afanelekileyo okhuselo ize ikunike igama lomsebenzisi elitsha nephaswedi.


Ukusetyenziswa kwesiqulatho seWebhusayithi

Uvumelekile ukuba:

  1. Ukhangele, uhlole, ukhuphe, uze ubonise iinxalenye zesiqulatho seWebhusayithi;
  2. ukugcina iinxalenye zesiqulatho seWebhusayithi ngokwe-elektroniki;
  3. kunye/okanye ukuprinta iikopi ezinganye zeenxalenye zesiqulatho seWebhusayithi

Kwisenzo ngasinye, uthobela naluphi uthintelo oluthile oluvela kumaphepha athile eWebhusayithi. Awunakususa okanye utshintshe izilumkiso zamalungelo okukopa okanye inkcazelo yobuqu yokungabi nabango njengoko zibonakala kwiWebhusayithi; wenze iikopi eziprintwe ngokulandelelanayo okanye ze-elektroniki ezikhutshwe ngobuninzi kwisiqulatho esithintelweyo ngayo nayiphi injongo ngaphandle kwaleyo ivunyelwa ngumthetho okanye egunyaziswe yi-OUP; ungenakubonisa okanye usasaze nayiphi inxalenye yemathiriyeli kuyo nayiphi inethiwekhi ye-elektroniki, kuquka ezingaphelelanga kwi-Intanethi nakwi-World Wide Web; ungenakuvumela nawuphi umntu afikelele okanye asebenzise imathiriyeli yaye/okanye asebenzise zonke okanye nayiphi inxalenye yemathiriyeli eyisebenzisela ukuyithengisa.

Ukuba usayinela ukufumana amaphephandaba okanye urhumela iindaba zewebhu awunakuyisebenzisela ukuyithengisa imathiriyeli oyithunyelelwayo. Awuna:

  1. Kususa okanye utshintshe izilumkiso zamalungelo okukopa okanye inkcazelo yobuqu yokungabi nabango njengoko zibonakala kwizinto ezithunyelwa kuwe;
  2. kukopa ngolandelewano izinto eziprintiweyo okanye ze-elektroniki ezikhutshwe ngobuninzi kwisiqulatho esithintelweyo ngayo nayiphi injongo ngaphandle kwaleyo ivunyelwa ngumthetho okanye egunyaziswe yi-OUP;
  3. kubonisa okanye usasaze nayiphi inxalenye yemathiriyeli kuyo nayiphi inethiwekhi ye-elektroniki, kuquka ezingaphelelanga kwi-Intanethi nakwi-World Wide Web;
  4. uvumele nawuphi umntu afikelele okanye asebenzise le mathiriyeli; kunye/okanye
  5. usebenzise zonke okanye nayiphi inxalenye yemathiriyeli uyisebenzisela ukuyithengisa.


Amalungelo Obunini

Thina kunye/okanye abaniki layisenisi bethu singabanini bawo onke amalungelo obunini kwiWebhusayithi, ibe iWebhusayithi kunye neemathiriyeli ezikwiWebhusayithi zikhuselwe yimithetho yobunini yasehlabathini jikelele kuquka imithetho yamalungelo okukopa nawophawu lokurhweba. Ngokuphathelele imimiselo yesi silumkiso somthetho nazo naziphi ezinye izivumelwano zelayisenisi phakathi kwakho ne-OUP, onke amalungelo aloluhlobo athintelwe yaye akukho mathiriyeli enokukotshwa, itshintshwe, ipapashwe, isasazwe okanye ikhutshwe ngaphandle kwangaphambi kwemvume ebhaliweyo. I-Oxford University Press, i-OUP, i-Oxford kunye/okanye nawo nawaphi amanye amagama eemveliso okanye iinkonzo ezinikelwa yi-Oxford University Press ekubhekiselwa kuzo kwiWebhusayithi ziluphawu lokurhweba okanye zibhaliswe njengophawu lokurhweba le-Oxford University Press.

Ukungemi noko kuchazwe apha ngasentla yaye kuyimfuneko, amalungelo okukopa kwinto nganye evela kwiWebhusayithi inamalungelo omnini obhalwe kwifestile ‘Yeenkcukacha Ezibonisiweyo’ ngokwaloo mzekeliso. Onke amalungelo athintelwe. Akukho mzekeliso osuka kwiWebhusayithi omele ukotshwe, utshintshwe, upapashwe okanye usasazwe.


Iilinki

Iilinki eziya kwezinye iiwebhusayithi zibonelwe ngu-OUP ngethemba lokuba zezenkcazelo kuphela. I-OUP ayinabango kwimathiriyeli ekhoyo kuyo nayiphi iwebhusayithi elinkwe kule Webhusayithi.

Ukongeza, ilinki eya kwiwebhusayithi engeyiyo eye-OUP ayithethi kuthi u-OUP uyayixhasa okanye uyayamkela nayiphi imbopheleleko yesiqulatho, okanye ukusetyenziswa kwayo, iwebhusayithi enjalo okanye iimveliso kunye/okanye neenkonzo ezinikelwa kulo webhusayithi. Kuxhomekeke kuwe ukuthatha amanyathelo okuqinisekisa ukuba nakuphi okukhethayo ukukusebenzisa akunazo ezi zinto zifana nezi iintsholongwane, imibungu, i-trojans nezinye izinto ezitshabalalisayo.


Ufikelelo Lwenkonzo

Ngoxa sizama ukuqiniseka ukuba iWebhusayithi ngokuqhelekileyo ibekho iiyure ezi-24 ngosuku, asisayi kuba natyala ngaso nasiphi na isizathu sokuba iWebhusayithi ingafumaneki nangaliphi ixesha okanye ithuba.

Ufikelelo kwiWebhusayithi lungayekiswa okwexeshana yaye ngaphandle kwesilumkiso xa kunokubakho usilelo kwisistim, uhlaziyo okanye ulungiso okanye nasiphi isizathu esingenakusilawula.


IZikhalazo zokwaPhulwa kwelungelo lombhali elilelokushicilela nokuthengisa umsebenzi wakhe

I-OUP ihlonipha, kwaye ithatha ukhuseleko lwamalungelo empahla eveliswe ngengqiqo ngokuzimiseleyo.  Ukuba ukholelwa ekubeni umxholo wale webhusayithi wophula ilungelo lombhali lokushicilela nokuthengisa umsebenzi wakhe kwaye unqwenela ukuba wehliswe, nceda uthumele isaziso esibhaliweyo ngeimeyile okanye ngeposi eya kuquka:
(i) Umtyikityo owenziwe ngqo okanye ongowekhomputha womnini welungelo lombhali elilelokushicilela nokuthengisa umsebenzi wakhe okanye ubani ogunyaziselwe ukusebenza egameni lomnikazi welungelo lombhali elilelokushicilela nokuthengisa umsebenzi wakhe.
(ii) Ukuchongwa komsebenzi ophantsi kwelungelo lokushicilela ekubangwa ukuba wophuliwe, okanye, ukuba imisebenzi ephindaphindiweyo yelungelo lokushicilela kwiwebhusayithi enye imelwe sisaziso esinye, uluhlu lwemisebenzi enjalo kulo webhusayithi.
(iii) Ukuchongwa kokubhaliweyo ekubangwa ukuba kophula ilungelo (okanye kungumxholo womsebenzi owophula ilungelo) okwaneleyo ukuba kuvumele i-OUP ukuba ichonge kwaye ikhombe oko kubhaliweyo.
(iv) idilesi yakho, inombolo yemfonomfono, kwaye, ukuba iyafumaneka, idilesi ye-imeyile ekunokuqhagamshelwana ngayo nawe.
(v) Okubhaliweyo okuthetha ukuba unenkolo elungileyo ekholwa ukuba ukusetyenziswa kokubhaliweyo ngendlela ekukhalazwe ngayo akugunyaziswanga ngumnikazi welungelo lombhali elilelokushicilela nokuthengisa umsebenzi wakhe, iarhente yakhe, okanye ngumthetho.
(vi) Ingxelo yokuba ulwazi olukwisaziso luchanekile, kwaye luphantsi kwesohlwayo sokuxoka phantsi kwesifungo, ukuba ugunyaziselwe ukusebenza egameni lomnikazi welungelo elilodwa ekutyholwa ukuba lophulwe.

Nceda thumela esi saziso kwiarhente yeDMCA eyalathiweyo:
Ngeimeyile: dmca@oup.com
Ngeposi: ISebe lezomThetho
Oxford University Press
Great Clarendon Street
Oxford
OX2 6DP
United Kingdom


Iinxalenye zesiqulatho ezikwiWebhusayithi yethu eyenzelwe umsebenzisi

zingavumela abasebenzisi bafake isiqulatho esisesabo. Isiqulatho esifakwe ngabasebenzisi akunyanzelekanga ukuba sibonise izimvo ze-OUP. Ngokufaka isiqulatho kwiWebhusayithi yethu, uyavuma ukuthobela iziKhokelo zethu. Uyaqinisekisa ukuba nasiphi isiqulatho esinjalo sihambelana neziKhokelo yaye unawo onke amalungelo afunekayo kwiimathiriyeli ezinjalo yaye ezo mathiriyeli zinjalo aziyi kubangela kungathathelwa ngqalelo nawaphi amalungelo obuqu okanye obunini aye nawuphi na umntu, iimathiriyeli ezinjalo azinazinto zobugcisa ziyingozi (kuquka, ezingaphelelanga kwezi, iintsholongwane zeekhompyutha, iziqhushumbisi zesistim, Iinkqubo eziyingozi, imibungu, iikhomponenti eziyingozi, inkcazelo eyonakeleyo okanye ezinye iisoftwe eziyingozi okanye inkcazelo eyingozi).

I-OUP inelungelo, ngokokubona kwayo, lokuba ihlole, ilungise okanye icime nasiphi isiqulatho esifakwe ngumsebenzisi u-OUP asijonga njengesingavumelaniyo nezi ziKhokelo (ukudibana) yaye/okanye ezihlebayo, ezingekho mthethweni, ezisongelayo, ezingamanyala okanye ezithandabuzekayo. Ukungemi noko kuchazwe apha ngasentla, u-OUP akathathi bango yayo nayiphi imbopheleleko okanye ityala laso nasiphi isiqulatho esifakwe nguwe okanye abanye ngabasebenzisi beWebhusayithi. Sikwanelungelo lokukutyhila ukuba ungubani kubantu bomthetho okanye kuye nawuphi mnye umntu othi ufake nasiphi isiqulatho kwiWebhusayithi yethu esiqulethe ekwaphulwa kwamalungelo obunini okanye amalungelo abo abucala.


Ilungelo le-OUP lokusebenzisa isiqulatho esenzelwe umsebenzisi

Nasiphi isiqulatho osifakayo kwiWebhusayithi yethu siza kujongwa njengesingesosamfihlo. Isigqibo se-OUP sokukuvumela ukuba usebenzise le Webhusayithi ngokuvumelana nesi Silumkiso Somthetho (bona Ukusetyenziswa kwesiqulatho seWebhusayithi apha ngentla),i-OUP ikunika imvume, yehlabathi lonke, engenokwaphulwa, engenantlawulo, edlulisekayo, enelayisenisi yokusebenzisa ekungabelwana ngayo, elungiswayo, ehlalutywayo, epapashwayo, eboniswayo, enesiqulatho ekunxibelelwana ngaso size sisetyenziswe nguwonkewonke (okanye nayiphi inxalenye yaso) kuzo zonke iilwimi kulo naluphi uhlobo okanye nayiphi indlela esidluliselwa ngayo ekhoyo okanye engekabikho (yaye amalungelo anjalo anikwe ilayisenisi engaphantsi). Uyawathobela nawaphi amalungelo okuziphatha kuso nasiphi isiqulatho osifakayo kwiWebhusayithi yethu (kuquka kodwa ezingaphelelanga kwilungelo lokuzichaza njengombhali). Singakuhlawula kodwa uyavuma ukuba asibophelekanga ukuba sikwenze oko.


Ukulinganisela

Sinelungelo lokuqwalasela zonke izinto ezifakwayo kwiWebhusayithi ukuze sibone nantoni na engqubana nesi silumkiso somthetho kunye/okanye iziKhokelo; ngenxa yoko, ezinye zezinto ezifakwayo zingathunyelwa kulinganiselo ngaphambi kokuba zipapashwe ibe, ngenxa yoko, kungakho ulibaziseko ekuveleni kwalonto ifakwe kwiWebhusayithi.


Ukumiswa nokuYekiswa

Siza kugqiba, ngokokubona kwethu, enoba kuye kwakho ukwaphulwa kwesilumkiso somthetho okanye iziKhokelo [ukudibana] ngokusebenzisa kwakho le Webhusayithi. Xa kwenzekile kophulwa esi silumkiso somthetho okanye iziKhokelo, singathatha amanyathelo ngokwendlela esibona kufaneleke ngayo kuquka kodwa ezingaphelelanga kwezi ukubhloka ngaphandle kwesilumkiso okanye ingxoxo namphi umsebenzisi ongasithobeliyo esi silumkiso somthetho okanye iziKhokelo, size sizisuse zonke izinto zakhe nogalelo lwakhe.

Ukusilela ekuthobeleni esi silumkiso somthetho kunye/okanye iziKhokelo kungaphumela ekurhoxisweni ngokupheleleyo okanye okwexeshana ufikelelo lwakho kunye/okanye ilungelo lakho lokusebenzisa iWebhusayithi.


Iiwebhusayithi Ezikuhlobo Lwehlabathi

Uyaluqonda uhlobo lwehlabathi elulo le Webhusayithi ibe ngoko, uyavuma ukuhambiselana nemithetho yasekuhlaleni xa usebenzisa le Webhusayithi.

Inkcazelo esiyipapasha kwiWebhusayithi inganeembekiselo okanye ugcino lweembekiselo kwiinkonzo zethu kunye/okanye iimveliso zethu esizinikelayo ezingachazwanga okanye ezingekhoyo kwilizwe lakho. Iimbekiselo ezinjalo azithethi kuthi sithambekele ekwaziseni ezo nkonzo kunye/okanye iimveliso kwilizwe lakho.


Ulwimi

Esi silumkiso somthetho sibhalwe ngolwimi lwesiNgesi. Ukuba esi silumkiso somthetho siguqulelwe kulo naluphi olunye ulwimi, uhlobo lwesiNgesi lulo olusebenzayo.


Umthetho Olawulayo

Uyavuma ukuba esi silumkiso somthetho silawulwa ngokukhethekileyo ngokuvumelana nemithetho yeenkundla zaseNgilani nezaseWales. Ukungemi noko kuchazwe apha ngasentla, ayikho into kwesi silumkiso somthetho eza kuthintela u-OUP angayi kuyo nayiphi inkundla ukuze athathe inyathelo ngokwaphulwa kwamalungelo obunini.


Uphawulo kwimo yobunini

I-Oxforddictionaries.com needomeyini zakhe ezingaphantsi zingaquka amanye amagama athetha ngokuphandle ngemo yobunini njengamaphawu okurhweba okanye ezinto ezifana nezo. Lonto bayiqukileyo ayithethi kuthi baye bafuna iinjongo zomthetho zokungabi ngumnini okanye into ebonisa oko nokuba yeyiphi na enye into egwebayo ngokuphathelele imo yomthetho. Kwezinye iimeko apho umhleli enobungqina bokuba igama linemo yobunini oku kuboniswa koko kufakiweyo kwelo gama kodwa akukho kugweba ngokuphathelele imo yomthetho yendlela awenziwe ngayo okanye izinto ezisitheleyo zalo magama.

Iimbono kunye neenkcazelo ezikhoyo ezifakwe kwibhlog ye-Oxford Dictionaries namagqabaza akuyomfuneko ukuba zibonise iimbono okanye ukuma kwe-Oxford University Press.